Health Empire

The place where health is significant

Scroll Down

Company News

ข่าวสารบริษัท

กำหนดการจัดประชุม Public Presentation

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

Download

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Download

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรกำรในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ภำยใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19)

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Download

กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564

Download

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation

Download

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Download

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Download

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การแต่งตั้งกรรมการและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Download

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่, การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Download

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การเพิ่มทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผล

Download

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

Download

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

Download

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

Download

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” ไตรมาสที่ 3/2563

Download

แจ้งกําหนดการจัดประชุม Public Presentation ไตรมาสที่ 3/2563

Download

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563

Download

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ไตรมาสที่ 2/2563

Download

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563

Download

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Download

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” ครั้งที่ 1/2563

Download

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไขเวลาและช่องส่งสัญญาณ)

Download

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 1/2563

Download

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และปิดบริษัทย่อย

Download

แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Download

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Download

จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Download

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย "C"

Download

แจ้งกำหนดการจัดประชุม Public Presentation

Download

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Download

Where To Find Us

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด
19 ซอย 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

Contact Us

  info@hempcorp.co.th
  02 514 5000

Follow Us